پخش آگهی

11 مرداد 1398

آگهی چیست؟

آگهی تبلیغاتی،گرچه مفهوم آن تا حدودی مبهم است، یک تعریف عملیاتی خوب برای آن، چنین است; آگهی، یک ارتباط هدفمند و برنامه ریزی شده است که با پرداخت پول و به منظور آگاهی دادن و یا ترغیب یک یا چند نفر انجام می گیرد.; تراکت پخش کن
اکنون خوب است که واژه های کلیدی این تعریف را بررسی کنیم.

پرداخت پول:

آگهی تبلیغاتی ای را که برای آن پول پرداخت نشده است به هیچ وجه و مطلقا نمی توان آگهی نامید;. چنانچه هیچ هزینه ای از هر نوع در این فرایند مطرح نباشد،; به راحتی می توان چنین ارتباطی را یک آوازه گری خوب تلقی کرد و ممکن است ترغیب کننده باشد، ; اما به لحاظ فنی نمی توان آن را تبلیغات دانست، ; مگر آنکه آگهی از نوعی باشد که به شکلی استادانه از پرداخت پول معاف شده است ( مثلا شاید برای یک مؤسسه خیریه یا چیزی نظیر آن).تراکت پخش کن

 ارتباط:

هر آگهی می کوشد که بین فرستنده و گیرنده، پل بزند. این پل، یک ارتباط است.; خریدن تمامی فضای یک صفحه در یک روزنامه و خالی نگه داشتن آن، تبلیغ کردن نیست. آگهی، اعم از اینکه حاوی واژه ها یا تصاویر;، یا معمولا هر دو باشد، باید پیامی را به هرکس که آن را می بیند یا می شنود، منتقل کند.تراکت پخش کن

هدفمند و برنامه ریزی شده:

همان گونه که خواهیم دید، همه آگهی ها از لحاظ دستیابی به هدفهای پیش بینی شده، ; مؤثر واقع نمی شوند. این حقیقت که یک آگهی به هدفهایش نمی رسد،; از اعتبار آن به عنوان یک آگهی نمی کاهد.; آنچه اهمیت دارد، هدف است.تراکت پخش کن

آگاهی دادن و یا ترغیب:

بسیاری از افراد، و عمدتا منتقدانی که نگاهی خصمانه به تبلیغات دارند، کوشیده اند; که بین تبلیغات اطلاع رسان و تبلیغات ترغیبی، تمایز قائل شوند. اولی، بنابر عقیده عموم، پذیرفتنی و مطلوب تلقی می شود،; و دومی کمتر پذیرفتنی یا کاملا غیرقابل قبول میباشد

پخش تراکت تبلیغاتی در مهم‌ترین مراکز تجاری تهران

۰۹۹۱۵۸۵۵۱۵۳